Отделение реанимации и интенсивной терапии

Вітділення інтенсивної терапії було засновано у 1971 році і розгорнуто на 12 ліжок. Це було одне з перших відділень реанімації та інтенсивної терапії в області, засновник його - Валентин Іванович Лозенко (1932-1987), кандидат медичних наук, Заслужений раціоналізатор УРСР, засновник і перший керівник відділення. До речі, головний лікар професор Мунтян Сергій Олексійович теж починав лікарську діяльність у відділенні реанімації. Відділення інтенсивної терапії діє на правах структурного підрозділу дорожної клінічної лікарні на ст.Дніпропетровськ і безпосередньо підпорядковується головному лікарю і начмеду. За повсякденне управління відділенням відповідає особисто завідую- чий відділенням. В роботі відділення керується нормативними документами з питань охорони здоров’я, наказами і інструкціями Міністерства охо- рони здоров’я, головного управління медичних закладів «Укрзалізниці», медичної служби Придніпровської залізниці та наказами головного лікаря ДКЛ на ст.Дніпропетровськ. Головнi завдання вiддiлення: проведення реанiмацiї та iнтенсивної терапiї хворим з гострими порушеннями дихання, кровообiгу, КЛР , водної та електролiтної рiвноваги , а також iнших причин. Хворi та потерпiлi можуть переводитись з iнших вiддiлень чи лiкарень, доставлятися службою швидкої допомоги, супутнім транспортом. Одним з важливiших завдань — теоретичне та практичне нав-чання засобам реанiмацiї медичного персоналу лiкарнi, населення, консультацiї лiкарiв iнших фахiв з питань реанiмацiї та iнтенсивної терапiї. Умовно хворі вiддiлення розподiляються на двi основнi групи: терапевтичного та хiрургiчного профiлю (важкі травми, кровотечі шлунково-кишкового тракту, важкі порожнинні операції, хворі із шоками різної этіології, що потребують корекції життєво-важливих функцій). До групи хворих терапевтичного профiлю входять хворi гострим iнфарктом мioкарду, важкими порушеннями ритму серцевої дiяльностi , бронхiальною астмою, важкими запаленнями легенiв, ГПМК, комами рiзноманiтної етioлогiї, важкi форми цукрового дiабету та iн. Бiльшiсть хворих потребують штучного дихання, корегування порушень гемодiнамiки, вiдновлення функцiї ЦНС, зондового харчування, профiлактики трофiчних порушень м`яких тканин. При необхiдностi у вiддiленнi використовуються екстракорпоральнi методи детоксiкацiї — гемосорбцiя, плазмаферез, УФ-опромiнювання аутокровi. Ми працюємо в тісному контакті з кафедрами ДГМА. Велику допомогу нам надає кафедра внутрішніх хвороб під керівництвом ректора ДГМА, академіка Дзяка Г.В., кафедра хірургічних хвороб, якої керує наш головний лікар професор Мунтян Сергій Олексійович. Велику консультаційну допомогу надає кафедри анестизиології та реанімації ДГМА, очолюваній професором Кобеляцьким Юрієм Юр`євічем, факультету вдосконалення лікарів, очолювана професором Клигуненко Оленою Миколаївною. Також співпрацює з іншими лікарнями міста. Співробітники відділення ведуть наукову працю, спостереження, публікують у багатьох журналах статті, виступають на науково-практичних конференціях, включаючи закордонні.

Зав.отделением

врач высшей категории Лебедев Сергей Александрович

Врачи:

врач высшей категории Мельников Владимир Викторович

врач реаниматолог Скакун Светлана Геннадиевна